حساب کاربری

یادداشت
Expert level
کلید API باید به عنوان یک توکن حامل در هدر مجوز درخواست ارسال شود. کلید API خود را دریافت کنید.
نمایش

نقطه پایانی API:

GET
https://tools.jetserp.com/api/v1/account

درخواست نمونه:

curl --location --request GET 'https://tools.jetserp.com/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'