پروژه ها

یادداشت
Expert level
کلید API باید به عنوان یک توکن حامل در هدر مجوز درخواست ارسال شود. کلید API خود را دریافت کنید.
لیست

نقطه پایانی API:

GET
https://tools.jetserp.com/api/v1/projects

درخواست نمونه:

curl --location --request GET 'https://tools.jetserp.com/api/v1/projects' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
نوع
توضیحات
search
اختیاری string
کوئری جستجو.
search_by
اختیاری string
جستجو براساس. مقادیر ممکن هستند: project برای نام. پیش فرض به: project.
sort_by
اختیاری string
ترتیب براساس. مقادیر ممکن هستند: created_at برای تاریخ ایجاد, project برای نام. پیش فرض به: created_at.
sort
اختیاری string
ترتیب. مقادیر ممکن هستند: desc برای نزولی, asc برای صعودی. پیش فرض به: desc.
per_page
اختیاری int
نتایج در هر برگه. مقادیر ممکن هستند: 10, 25, 50, 100. پیش فرض به: 10.
حذف

نقطه پایانی API:

DELETE
https://tools.jetserp.com/api/v1/projects/{project}

درخواست نمونه:

curl --location --request DELETE 'https://tools.jetserp.com/api/v1/projects/{project}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'